1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu

Konu: MUSKACI, CİNCİ, BÜYÜCÜ VE HOCA (2)

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 15.12.06
  Mesajlar: 44

  MUSKACI, CİNCİ, BÜYÜCÜ VE HOCA (2)

  İSLAMİYETTE NAZAR, SİHİR VE
  CİN'DEN TEDAVİ YOLLARI

  Dinimizce nazar, korku, sihir ve cin musallat ı gibi bir takı m rahatsı zlı kları n Kuran'a ve sünnete uygun tarzda okuma ve yazma yolu ile tedavisi caizdir. Ancak bunun bir takı m ş artları vardı r :
  1- Okunan ve yazı lan ş eyler ya Kuran'da geçen ayet veya sureler olacak yada Hadis–i Ş eriflerde bildirilen dualar olacak.
  2- Manası bilinmeyen isimler ve cümleler ile bir takı m harf, resim, iş aret ve rakamlardan oluş an çizelgeler olmayacak. Bu tarzda okumalar ve yazmalar dinimizce haramdı r.
  3- Tedavi olacak hastanı n ş ifa bulması için niyeti önemlidir. Her türlü tedavide içilen ilaçları n, okunan ayetlerin, yazı lan hamaillerin birer sebep olduğ unu ası l ş ifayı verenin ise yalnı zca Allah olduğ u bilinmeli ve buna iman edilmelidir.
  4- Günümüzde çokça talep gören, birilerini sevdirmek veya nefret ettirmek gibi tedavi ile alakas ı olmayan i şler için okuma ve yazma kesinlikle yap ı lmamalı dı r.
  Muska ve hamail hazı rlarken veya hasta tedavi ederken kullanı lan bir diğ er yöntemde ebcet hesabı dı r. Maalesef birçok Müslüman tarafı ndan bilinçsizce kullanı lan bu yöntem de doğ ru bir yol değ ildir. Bu yöntem ve yönteme dair ortaya atı lan iddiaları n çoğ unluğ u İ srailı yattan bize ulaş mış ,uydurmalardan baş ka bir ş ey değ ildir.
  Ebcedin hesapta ya da farklı alanlarda kullanı mı bizim konumuz değ il. Ancak halk arası nda dolaş an ve Kuran ayetlerinin ebced hesabı ile hazı rlanmış rakamlardan yapı lan muskalar vardı r ki; bu ş ekilde nüshalar hazı rlamak haram, bunlardan ş ifa ummakta küfürdür.
  Bu gibi ş eyler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in uygulamaları nda kesinlikle olmadığı gibi ashab, tabiin ve büyük imamları n böyle bir yola baş vurmadı kları ilmen ve tarihen bilinen bir hakikatlerdir. Ebced hesabı na dayanan Hurufilik, iş i o kadar ileri boyutlara taşı dı ki; Kur'an üzerine bakma sapı klığı na bulaş tı lar.
  Kutsal ve batini bir ilim (!?) olan Cifr'in Hazreti Ali tarafı ndan kotlandığı iddia edilir. Bunun bir iftira ve uydurmadan baş ka bir ş ey olmadığı ehli ilim tarafı ndan bilinir.

  KİM SİHİRBAZA, KAHİNE, BÜYÜCÜYE
  GİDİP BİR ŞEY SORARSA DİNİ İNKAR ETMİŞTİR
  Ülkemizde yaşayan gerçek alim, ilim ehli, hoca efendiler, cin çarpması , sihir ve bu tür hastalıkların teşhis ve tedavi konusuna pek eğilmediler. Bunu fırsat bilen din istismarcıları , meydanı boş bularak hocalık ve şeyhlik kisvesine bürünüp insanları sömürdü, aldattı ve hatta birçoklarını da dinden çıkardılar. İnsanımız bu sahtekarların ortaya attıkları palavralara inanıp, kolayca bu vicdansızların ağına düştüler. Hastalıklar maddi mi manevi mi? manevi ise cinlerle mi alakalı , yoksa sihir mi? Bunların alameti nedir? İslam'ı usullerle tedavi ş ekli nası ldı r? İ nsanı mı z bilgi sahibi olunmadığı için bu tür suiistimalci insanlara giderek maddi ve manevi zararlara uğ ramış lardı r.
  İ nsanı mı zı n bu sahtekarları n peş ine gitmesi neticesinde maddi zararı n yanı nda çok büyük manevi kayba da uğ ramaktadı rlar. İ nsanı mı z bu tip kiş ilerin faziletli, insan üstü, doğ a üstü bir takı m güçler sahibi ve iyi niyetli insanlar olduğ u zannı ile ve daha da kötüsü gaybı bildikleri inancı na kapı ldı lar. Halbuki gittikleri bu ş ahı slar kahin, büyücü, arraf, müneccim, sihirbaz ya da cincidir; bunları n hiçbirisi gerçek manada ne hocadı r, ne alimdir, nede ş eyhtir !
  Cenab–ı Hak Neml suresi 65. ayeti kerimede mealen;
  "De ki; göklerde ve yerde olan gaybı Allah'tan baş ka kimse bilmez" buyuruyor.
  Peygamber Sallallahu Sleyhi ve Selem Efendimizde;
  "Her kim arrafa, sihirbaza, kahine gidip bir şey sorar ve onun dedi ğini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmi ş olur." buyurur.
  Araf kime denir?
  Çalı nmış ve kaybolmuş ş eylerden haber veren kiş iye.
  Kahin kime denir?
  Gelecekten haber veren ve kendisinde bir takı m esrarı n var olduğ unu iddia eden kiş iye.
  Sihirbaz kime denir?
  Sihir ve büyü yapan kiş iye.

  KAHİN, SİHİRBAZ DEMEKTİ R,
  SİHİRBAZ İSE KAFİRDİR
  Ülkemizde genellikle falc ı ve medyum diye isimlendirilen kahinler, gelecekte olacak hadiseleri önceden bildi ğ ine inanı lan kimselerdir. Bunları n çoğ u cinlerle, bazı ları da yı ldı z name denilen kitapla iş görür.
  Hazreti Ali Radı yallahu anh bu konuda şö yle buyurmuş tur:
  "Kahin, sihirbaz demektir, sihirbaz ise kafirdir."
  Unutulmamalı dı r ki sihri yapanda yaptı ran da dinden çı kar (Allah'a sığı nı rı z). Hatta kiş inin kendisine yapı ldığı nı sandığı sihri çözdürmek için bile sihirbaza gitmesi helal değ ildir. Kuran'da ve Resulullah'ı n sünnetinde her derdin çaresi bildirilmiş tir. Allah celle celaluhu'nün kitabı , Resulü'nün sünneti ve bunlarla amel eden veya etmeye çalış anlar varken; müslümanı m diyen insanı n cincide, sihirbazda, falcı da, medyum ve papaz yanı nda ne iş i olabilir?!
  İ nsanları n bir çoğ u, hatta hoca arkadaş ları mı z ve iyi niyetli Müslümanlar bile cinci, kahin, müneccim, sihirbaz ve benzerlerine "hoca" diye gider olmu şlard ır. Halbuki onlar ın yapt ığı i şlerin "hocal ık" ile hocalar ında onlar ile hiçbir alaka ve benzerli ğ i yoktur. "Hoca" denilen kiş i Kuran'ı n ve Sünnetin müsaade etmediğ i ş eyleri yapmaz, yapamaz, yapmamalı dı r. Bu hususta ve diğ er her hususta nefsimize, ş eytana, ş eytanlaş mış insanlara ve cinlere uymaktan Rahman olan Allah'a sığı nı rı z. Aş ağı da maddeler halı nde yazacağı mı z husulara dikkat edin, bu hususlar herkimde görürseniz, ondan uzak durun, onun ilimler hocalı kla uzaktan yakı ndan alakası yoktur.
  1-Hastası ndan resmini ister, ona bakar ve hasta hakkı nda bilgiler verir.
  2-Hastanı n ve annesinin isimlerini sorar ve bu usulle malumat verir.
  3-Suya veya aynaya bakarak, suya cin, huddam veya ruhanilerin(!?) geldi ğini söyler ve bu usulle cevap verir.
  4-Hastan ı n kullandığı herhangi bir eş yayı yada elbiseyi ister…
  5-Besmele çekmeden bir tavuk yada horoz kesilmesini ve kanı nı n hastaya sürülmesini ister.
  6-Manası belli olmayan ş eyler ile muska yazar (bazı sı bunlara ayetlerin vefki, ş ifresi der).
  7-Manası belli olmayan azimet ve tı lsı mlar okur.
  8-Bazen hastaya bazı muskalar (veya kilit gibi bazı eş yalar) verir ve bunları denize
  atması nı , toprağ a gömmesini veya yakması nı söyler.
  9-Suyun içinden, gözlerinin önünde sihir dediğ i muskaları çı karı r ki bunlar genelde kendi
  hazı rladığı ve beraber çalış tığı cinlere getirttiğ i ş eylerdir.
  10-Bazen hastanı n ismini, annesinin ismini ve niçin geldiğ ini söylerler.
  11-İç erisine kan veya idrar damlatı lmış su ile abdest alı nması nı veya bu suyun içilmesini söylerler.
  Bunlardan bazı ları kendilerine müracaat eden Müslümanları yanlış bilgilerle aldattı kları gibi, Kuran–ı İ slamiyet'in müsaade etmediğ i usulle yazmak ve okumak yada tamamen ş irk ve küfür dolu bir takı m tı lsı m ve sözlerle istismar edip küfre sokmaktadı rlar.
  Bu sahtekar üfürükçülerin arası nda domuz yağı na ayet okuyanlar, ayet yazı lı kağı tları belden aş ağı da taşı yanlar, bu kağı tları helaya atan, hatta Kuran'ı n üzerine oturanlar, kan gibi necis ş eylerle muska yazanlar, yazı lı muskaları idrara batı ranlar bile vardı r. Bunları n ve benzerlerinin hiçbir hastalığı n tedavisinde, sı kı ntı nı n giderilmesinde yapı lması helal değ il, haramdı r, küfürdür. Allah muhafaza buyursun…
  ..................
  Nazarı n var olduğ u bir hakikattir. Allah'tan talep ederek, Allah'a sığı narak nazara karşı durulabilir. Sihrin varlığı da bir hakikattir, Allah müsaade ederse tesir edeceğ i inkar edilemez. Cinlerin varlığı da aynı ş ekilde Kuran ve sünnetle sabittir. Onlarda Rabbimiz dilerse insana musallat olabilir ve tesir edebilirler. Bu hususlar şüphe kabul etmez ancak derdi veren Allah derman ı da vermiş tir. O da Kuran'da ve sünnettedir. Aklı selim bir Müslüman tedavi olurken asla Kuran'a ve sünnete uymayan bir yola girmez, girmemelidir. Bahsi geçen tüm hastalı k ve dertlerin İslami tedavi usulleri vard ır ve ehlince malumdur. Bunlar ın d ışına ç ıkarak günaha batmak veya dinden ç ı kmak, insanı ebedi helake götürür.
  Cinlerin, insanları n, vesvese verenin, sihirbazları n ve bütün yaratı lmış ları n ş errinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırız

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.07.06
  Mesajlar: 8.138

  RE: MUSKACI, CİNCİ, BÜYÜCÜ VE HOCA (2)

  hocam paylaşımınız için rabbim razı olsun açıklayıcı ve faydalı olacağını düşündüğüm yazılarınızı bekliyoruz selam ve dua ile

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 26.07.06
  Mesajlar: 2.180

  RE: MUSKACI, CİNCİ, BÜYÜCÜ VE HOCA (2)

  Allah (c.c.) razı olsun...

Benzer Konular

 1. Abdestli Hoca:)
  Konu Sahibi Bilnur Forum Fıkra, Mizah Bölümü
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 27-11-2008, 00:58
 2. Nasreddin Hoca mı?
  Konu Sahibi Aşkâ Mecnun Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 49
  Son Mesaj: 08-09-2008, 07:15
 3. hoca 3
  Konu Sahibi gurbetten Forum Fıkra, Mizah Bölümü
  Cevaplar: 36
  Son Mesaj: 06-07-2007, 17:45
 4. Muskacı, cinci, büyücü ve hoca (1)
  Konu Sahibi imamhalil Forum Nasihatler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 20-12-2006, 00:35
 5. Muskacı, cinci, büyücü , hoca...
  Konu Sahibi Siyahgulsevdalisi Forum İslami Bilgi ve Kaynaklar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19-08-2006, 14:07

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •