1 den 7´e kadar. Toplam 7 Sayfa bulundu

Konu: İslam'da sağlık ve temizliğin önemi

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.02.08
  Mesajlar: 125

  İslam'da sağlık ve temizliğin önemi

  Evlilik hazırlıkları sona erdiğinde ve genç kadın ile erkek tam bir aşk ve ilgiyle hayatlarına başladıklarında hayatta temel konumu bulunan işlere dikkat etmeli ve bu işler hususunda lakayt kalmaktan, gevşemekten, tembellik ve gaflet içine girmekten gerçekten sakınılmalıdır. Bu işlerden biri de şüphesiz hayatın bütün boyutlarında sağlık ve temizliğe önem vermektir.  Beden, saçlar, ağız, diş, elbise, halı, ev eşyaları, özellikle de mutfak eşyaları ve özetle günlük hayatla bağlantısı olan her şey sağlık açısından dikkatle kontrol edilmelidir.  Genç çiftlerden bazıları hayatlarının başlangıcında, temizlik ve sağlığa teveccüh etmekten gaflet etmektedirler. Sadece yemek ve zahiri lezzetlerden nasiplenmekle iktifa etmektedirler. Hayatlarında düzen ve temizlikten bir eser yoktur. Bu bilgisizliği selim fıtrat sahibi, faal akıl sahibi ve ilahi din asla kabul etmemektedir. Hatta ondan şiddetle nefret etmektedir. Ayrıca bu lakaytlık ve dikkatsizliğin, bir zaman geçtikten sonra hayat atmosferine hakim olması, evi ve ev halkını sağlık ve esenlik açısından tüm batınî ve zahiri işlere oranla tehdit etmesi, özellikle de çocukların durumu üzerinde olumsuz etkiler yaratması mümkündür. Böylece onları lakayt, aptal, hastalıklı, zelil, zayıf, toplumun yükü haline getirebilir, varlıkları her türlü fesat ve günahın kaynağı haline gelebilir.  Merhamet sahibi Allah Kur’an-ı Kerim’de zahir ve batın taharetine riayet eden, ruh ve beden sağlığına dikkat gösteren, can ve cisimlerini bütün pisliklerden temiz tutan kimselere karşı aşk ve muhabbet ilanında bulunmakta ve şöyle buyurmaktadır. “Allah şüphesiz daima tövbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.”  İslam mektebi, başka bir tabirle nübüvvet ve imamet medresesi ve başka bir tabirle Kur’an-ı Kerim’de Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beytinin, yani masum imamların sözlerinde tecelli eden vahiy dininde, hayatın bütün alanlarında temizliğe ve sağlığa riayet etmek diğer bütün mektepler arasında eşsiz bir konumdadır. Beş bin kanunu geçen bu semavi medresenin sağlık kanunları beşbinden fazladır. Bunlardan bir bölümü Vesail’uş- Şia kitabının birinci ve ikinci ciltlerinde yer almıştır. Bu kanunlar bütün sağlık kanunlarının üstündedir. Zerafet, letafet ve temizliğe teşvik hususunda, fevkalade ilginç bir konumdadır.

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.02.08
  Mesajlar: 125

  Aziz İslam dini onbeşe yakın etkeni ve temizleme vesilesi olarak tanıtmıştır ki böyle bir akış ve metod, dünyada mevcut mektepler arasında asla görülmemektedir.  İslam kirlenmek, kirletmek ve bir çok hususlarda kirliliğe ortam sağlamayı haram olarak ilan etmiştir ve bunu işleyeni de suçlu kabul etmekte, kıyamet günü cezaya uğramaya müstahak olduğunu söylemektedir.  Akar su, kuyu suyu, çeşme suyu, yağmur suyu, uzunluğu, genişliği ve derinliği üç buçuk karış olan durgun su, necis bir şeyin üzerine dökülen ve necis şeyi temizleyecek ölçüde olan az su, toprak, yer, güneşin ışığı, ateş, necis olan bir şeyin başka bir şeye dönüşümü, kendi yerinde ve tayin edilen yerlerde temizleyici maddelerden sayılmıştır. Allah Resulü (s.a.a) çok önemli birkaç rivayette temizliğin ve taharetin önemine işaret buyurmuştur. Görüş sahiplerine göre de bu İslami meselelerin ilginçliğindendir: “Temizlik imanın yarısıdır.”  Ne kadar ilginçtir ki imanın yarısı ahlaki ve ameli meselelerin tümü diğer yarısı ise temizlik ve taharete teveccüh etmektir: “Kulun hesaba çekildiği ilk şey temizliğidir.”  Allah Resulü, ağız ve dişlerin, saçların, yüzün, elbisenin, giysilerin, evin, ev eşyalarının, sokak ve caddelerin, şehir ve memleketlerin, hatta mezarlıklardaki ölülerin sağlık ve temizliği hususunda çok hassas davranmıştır; sağlık ve temizliğe riayet hususunda bütün dünya insanlarından daha üstün bir konumda idiler.  Peygamber (s.a.a), ölülerin, sedir ağacı suyu, kafur suyu ve halis suyla yıkanmasını, secde yerlerine kafur konulmasını, kabrin derin kazılmasını, taşların diziminde ve toprağın dökülmesinde belli bir düzene riayet edilmesini, böylece ölünün bedeninin mezarda çürümesi, toprak ve kafurla bileşimi hususunda şehir, memleket ve canlıların sağlık ilkelerine riayet edilmesini emretmiştir. Bütün bunlar ilginç emirlerdendir ve o yüce ve üstün insanın ilim ve bakışının ilginçliklerindendir.  Peygamber’in zahir ve batın temizliğine riayet ölçüsü, o kadar yüce idi ki, ilim ve basireti Hz. Hakk’ın ilim, hikmet ve ilminin göstergesi ve günahlardan arınmış birisi olan Müminlerin Emiri (a.s), Hz. Peygamber’i en temiz bir insan olarak tanıtmış ve bütün dünya insanlarından o mukaddes vücudu her türlü ruh ve beden temizliği hususunda örnek almalarını istemiştir.  “En pak olan Peygamberine (s.a.a) uy; şüphesiz onda kendisine uyan kimse için bir örnek vardır.”  Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah temizdir, temizi sever; Allah naziftir ve nezafeti sever.”  Temizlik ve paklığın makamı, değeri ve yüceliği nereye kadardır ki onlar hakkında konuşmak, Hakkın zatının haremiyle ilişkilidir.  Müminlerin Emiri şöyle buyurmuştur: “Kendinizi başkalarına eziyet eden kötü kokulardan temizleyin, kendi vücudunuz hakkında sorumlu davranın. Allah Teala insanların kendisiyle oturmaktan nefret ettiği kuluna buğzeder.”  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bu bedenlerinizi temizleyiniz ki Allah da sizi temizlesin. Şüphesiz kul temizlik ve paklık içinde sabahlarsa, bir melek ona eşlik eder ve geceden geçen her saatte melek şöyle der: “Allah’ım! Kuluna mağfiret et ki o geceyi temizlikle geçirdi.”

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.02.08
  Mesajlar: 125

  Hak Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kirli insan ne de kötü kuldur.”  Hakeza şöyle buyurmuştur: “Pis insanlar helak olmuşlardır.”  Cabir b. Abdillah’tan şöyle rivayet edilmiştir: “Resulullah (s.a.a) dağınık saçları kötü bir şekilde yüzüne dökülen birini gördüğünde şöyle buyurdu: “O kimse saçlarını düzene koyacak ve süslenecek bir şey bulamadı mı? ” Başka birinin ise kirli ve pis elbiseler giydiğini görünce şöyle buyurdu: “Elbisesinin pisliklerini yıkayacak bir su bulamadı mı? ”  İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Evleri süpürmek fakirliği giderir.” Altıncı İmam (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Kapları yıkamak ve evin önünü süpürmek rızık getirir.” Müminlerin Emiri (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Evin toz toprağını kapının arkasında toplamayınız; şüphesiz orası şeytanın sığınağıdır.”  Şeytan kelimesi “şetene” kelimesinden türenmiştir ve bu kelime pis, aşağılık, eziyet eden ve kötü varlık anlamındadır.  Bu ilginç ve azametli mucize, Hak Resulünün ve ilahi veliler olan Şia’nın masum İmamlarının (a.s) görüşünün bir ürünüdür. Mikrobun varlığı keşfedilmeden kaç asır önce şeytan yani pis varlık kelimesini kullanarak bu mikrobu haber vermişlerdir.  Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Süprüntünün akşama kadar evde kalmasına müsaade etmeyin. Onu gündüz vakti evden çıkarınız. Şüphesiz o şeytanın oturağıdır.”  Hakeza Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Gücünüz yettiği kadar temizlik yapınız. Şüphesiz Allah-u Teala İslam’ı temizlik üzere bina etmiştir. Cennette de sadece temiz olan girebilir.”  İmam Rıza (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Peygamberlerin ahlakından biri de temizliktir.”  Allah Resulü (s.a.a) Aişe’ye şöyle buyurmuştur: “Bu iki elbiseyi yıka; sen elbisenin Hak Teala'yı tesbih ettiğini bilmiyor musun? Elbise kirlenince tesbihi kesilir.”  Yüce Allah’ın temizliğe ve taharete olan aşkı ile Kur’an ayetlerine ve taharet ve nezafet hakkındaki önemli rivayetlere teveccühen, ev halkı, beden, elbise, ev eşyası, evin içi ve evin dışı hususunda güçleri yettiğince temizliğe riayet etmelidirler. Bu konuda evin erkeği de, takva ve iyilik üzere yardımlaşmayı emreden Kur’an kaidesi esasınca temizlik işinde eşine yardımcı olmalıdır. Evin kadını da evi, ev eşyalarını, ev ehlinin elbiselerini temizlemeli, bu yolla eşini sevindirmeli ve Hz. Hakkın hoşnutluğunu elde etmelidir. Bu kadın için ahlaki bir gereksinimdir. Kadın ev halkının esenliğini garantilemeli, böylece dert, hastalık, sıkıntı ve rahatsızlık nedenleri ortadan kalkmış olacaktır.  Evin kadını şu anlama da dikkat etmelidir ki, ev işleri için adım atmak, evi yönetmek, ev halkının rahatlığını ve huzurunu sağlamak da bir ibadettir. Şüphesiz Hz. Hak nezdinde bu yaptıklarının bir mükafatı ve bir ecri vardır.

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.02.08
  Mesajlar: 125

  Ağız ve Diş Sağlığı  Diş ve ağız sağlığı bugün çok önemli dikkate değer konulardandır. Uzman kişiler şöyle demektedirler: Bedensel hastalıkların çoğu, özellikle de son derece hassas olan sindirim organı ile ilgili hastalıkların çoğu ağız ve diş sağlığı ile ilgilidir. Yüce Allah’ın insana inayet buyurduğu diş oldukça önemli bir nimettir. İnsana sağlığını korumada çok önemli bir etken konumundadır. Çiğnemek dişler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Çiğnemek hususu güzel bir şekilde yapılacak olursa sindirim organının doğal çalışmasının sürdürülmesini garantiler ve neticede de insanın sağlığının devamına neden olur.  Başkalarının nefret etmesine ve eziyet görmesine sebep olan hususlardan biri de ağız kokusudur. Bazen çok çirkin bir hale gelen bu ağız kokusu, ağız ve diş sağlığına dikkatsizliğinin ürünüdür ve yiyeceğin diş ve diş etlerinin arasında kalmasının ürünüdür.  Diş ve diş etlerini yok eden pyorrhea hastalığının, bir çok hastalıkların, özellikle de kalp hastalığının önemli bir nedeni de diş ve ağız sağlığına dikkatsizliğin bir ürünüdür. İnsanlar eğer biraz vakit ayırarak her yemek yedikten sonra ağzını yıkar, dişlerini fırçalarsa, ağzını tuzlu suyla çalkalarsa bir taraftan, ağız, diş ve boğaz sağlığına yardımcı olmuş olur ve diğer taraftan da dikkatsiz davrandığı zaman ortadan kalkan diş sağlığını tekrar kazanmak için büyük harcamalara düşmekten güvende kalır. Uzun yıllar hatta ömrünün sonuna kadar tam bir huzur içinde dişlerinden istifade edebilir.  İslam güneşi susuz, bitkisiz, insanlarının okuma yazma bilmediği hatta en küçük bir ilimden dahi nasipleri olmadığı bir ortamda doğmuş olmasına rağmen insanların sağlığı için tüm boyutlarıyla sağlığa riayet ederek özellikle de diş ve ağız sağlığı hususunda bu mektebin azametini ve bu medresenin önemini gösteren bir takım kanun ve ilkeler ortaya koymuş ve bu dinin davetçisinin merhamet sahibi Allah tarafından insanları irşad ve hidayet için geldiğini ve de bu mektebin on iki masum önderinin hakkın seçkinleri olduğunu isbat etmektedir.  Şimdi de bu din bilginlerinin diş ve ağız sağlığı hususundaki bazı sözlerine dikkat ediniz:  Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Eğer ümmetime zorluk ve meşakkate düşmeseydi, şüphesiz her namazda dişlerini fırçalamalarını emrederdim.”  Altıncı İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Misvak kullanmak Peygamberlerin ahlakındandır.”  İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer insanlar misvaktaki faydaları bilecek olsalardı, şüphesiz yatakta da dişlerini fırçalarlardı.”  İmam Sadık’a (a.s) , “Bütün yaratıklar insan mı? ” diye sorulunca İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Misvak kullanmayı terk edenleri bırak.”  Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Cebrail bana sürekli misvak kullanmamı tavsiye etti. Öyle ki misvak kullanmadığım takdirde dişlerimden mahrum kalmaktan korktum.”  Başka bir yerde ise Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Cebrail bana, sürekli misvak kullanmamı tavsiye etti. Öyle ki onu farz kılacağını sandım.”  İmam Sadık (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Misvak kullanmakta on iki haslet vardır: Dini bir iştir, ağzı temizlemektedir, gözü aydınlatmaktadır, hakkı hoşnut etmektedir, dişleri beyazlatmaktadır, çürüklüğü gidermektedir, diş etlerini sağlamlaştırmaktadır, insanın iştahını açmaktadır, sindirim organından balgamı sökmektedir, hafıza gücünü çoğaltmaktadır, güzellikleri artırmaktadır, melekleri sevindirmektedir.”  Misvak kullanmanın şekli hususunda ise diş ve ağız hastalıkları uzmanları ve uzman doktorlar dişlerin enine, yavaş bir şekilde birkaç defa misvak edilmesini söylemektedirler. Allah Resulünden de bu konuda çok önemli rivayet nakledilmiştir. Biset zamanına teveccühen bunun da Peygamber-i Ekrem’in ilmin mucizelerinden birisi olduğunu söylemek gerekir.  Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:  “Dişlerinizi enine misvaklayınız, uzunluğuna misvak kullanmaktan sakınınız.”  Allah Resulü her gece dişini üç defa misvaklıyordu: Uyumadan önce, uyuduktan sonra (kalkıp) Kur’an okumak istediğinde ve sabah namazı için camiye gitmeden önce. Cebrail’in tavsiyesi üzere Erak çubuğuyla misvak yapıyordu.”

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.02.08
  Mesajlar: 125

  Yiyecekler Hususunda Sağlık Sistemi  Büyük sindirim organı, diş, ağız, su, ekmek ve Hakkın diğer nimetleri merhamet sahibi olan Allah’ın insana lütuflarındandır. Helal maddeler elde etme, tüketim biçimi, beden sağlığı ile ilgili ilkeler, nihayette ruh ve akıl esenliği, neticede aile ve toplumun esenliği hususunda yüzde yüz etkili olan bir çok emirler Kur’an-ı Kerim’de ve İslami rivayetlerde yer almıştır. Öyle anlaşılıyor ki bu emirlerin bazısına uymak şer’i açıdan farzdır diğer bazılarına uymak ahlaki açıdan farzdır, diğer bazılarına uymak ise önemle vurgulanmış müstahap emirlerden biridir. Farz düzeyinde yer alan bu ilkelere aykırı davranmak haramdır ve kıyamet azabına sebep olmaktadır. Önemle vurgulanmış müstahapları terk etmek ise bir çok ziyan, zarar, bedenin çökmesine ve bedenin bir çok hastalıkları kabule hazır hale gelmesine sebep olmaktadır.  Kur’an-ı Kerim'de farz olan emirlerden en önemlisi hayatı sürdürmek için mal ve evlat sahibi olmak, helal yoldan ev, elbise ve yiyecek temin etmektir.  “Ey iman edenler! Sizi rızıklandırdığımızın temizlerinden yiyin; yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız, o’na şükredin.”  Hakeza: “Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın; zira o sizin için apaçık bir düşmandır.”  Hakeza: “Yiyin için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.”  Bu emirlerde temiz olmak, helal olmak ve israftan kaçınmak söz konusu edilmiştir. Helal yoldan temin etmek ve yiyeceklerin temiz olmasına özen göstermek farzdır. Tüketimde israfa kaçmak ise haramdır. Helala dikkat etmemek, haram, pis, necis ve temiz olmayan yiyecekler yemek, israfa düşmek, hakka aykırıdır, insanın kendine ve başkalarına zulmetmesidir. Şüphesiz azaba ve ilahi cezaya da sebep olmaktadır.  Evin erkeği, bu konudaki İslam'ın yüce öğretileriyle aşina olmalı ve onu evine intikal ettirmelidir ki ev ve aile ortamı tertemiz kalsın, o ev halkı gelişme ve kemal yolunu kat edebilsin, kendisi ve diğerleri için hayır ve iyilik kaynağı haline gelsin.

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.02.08
  Mesajlar: 125

  Çok Yemenin Zararları  Emir'ul Müminin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çok yemek ve çok uyumak insanın vücudunu bozar ve zararlara sebep olur.” Hakeza Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çok yiyen kimsenin sıhhati azalır ve masrafı kendisine ağır gelir.”  Yine şöyle buyurmuştur: “Çok yemek açgözlülüktendir; açgözlülük de ayıplardandır.”  Altıncı İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müminin kalbi için çok yemekten daha zararlı bir şey yoktur. Çok yemek iki şeye neden olur: Kalp katılığı ve şehvet heyecanına.”  Yüce Allah İsrail oğullarına şöyle buyurmuştur: “Çok yemeyiniz, şüphesiz çok yiyen kimsenin uykusu çok olur, çok uyuyan kimsenin namazı az olur, namazı az olan kimse ise gafillerden yazılır.”  Allah Resulü (s.a.a) ise şöyle buyurmuştur: “Çok yemekten sakınınız; şüphesiz çok yemek, bedeni bozar, hastalıklara neden olur ve ibadet hususunda insanı tembelleştirir. .”  Hakeza Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah katında dolu karından daha nefretli bir şey yoktur.”  Musa b. Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer insanlar yiyecekte itidalli olsalardı, şüphesiz bedenleri de itidalli olurdu.”  Resulullah’ın (s.a.a) yiyecek ve içecek hususunda çok ilginç emirler vermiştir. Söylemek gerekir ki bunlar peygamberin ilginç emirlerindendir ve de tıp ilminin kökleridir:  “İştahın olduğunda ye ve iştahın varken yemekten el çek.”  Yemek üstüne yemek şüphesiz sindirim organları için çok zararlıdır. Beden sağlığı için ciddi bir tehdit konumundadır. Tam acıktığında yemek ve tam doymadan yemekten el çekmek bedenin neşat ve esenliğini korumak, ömrün devamını sağlamak, insanın dinamik ve hareketli olması için en büyük ilkedir.

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.02.08
  Mesajlar: 125

  İbretli Bir Hikaye  Meşhur olduğu üzere büyük emirlerden birisi Medine’ye insanları tedavi etmesi için uzman bir doktor gönderdi. Bu doktor bir müddet Medine’de kaldı ama ona müracaat edenler çok azdı veya müracaat eden hiç kimse yoktu. Bu meseleye şaşıran doktor Allah Resulü’nün (s.a.a) huzuruna vararak şikayette bulundu. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Bu şehrin durumu böyledir zira ben insanlara tam iştahları olmadıkça yemek yememelerini ve henüz doymadan yemekten el çekmelerini söyledim.” O doktor şöyle arz etti: “Siz tıp ve sağlığın bütün kanunlarını bu bir emrinizle beyan etmişsiniz. Bu yüzden bu şehrin halkı kolay kolay hasta olmamaktadırlar.”  Ali (a.s) yemeğe başlamak hususunda çok önemli bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuştur: “Yemeğe tuzla başlayınız. Eğer insanlar tuzda olan faydaları bilselerdi, onu denenmiş ilaçlara tercih ederlerdi.”  Allah Resulü (s.a.a) sıcak yemek yemeyi yasaklamış; Allah’ın, sıcaklığı gitmiş yemekleri bereketli kıldığını ilan etmiş ve soğuması için yemeğe üfürülmesini de yasaklamıştır.  İnsan yemek yerken yanında bir canlı varsa insanın ona teveccüh etmemesi şiddetle yasaklanmıştır.  Necih şöyle diyor: “İmam Hasan-ı Mücteba’yı (a.s) yemek yerken gördüm, karşısında bir köpek durmuştu, bir lokmayı kendisi yiyor ve bir lokmayı da köpeğe veriyordu. Ona şöyle arz ettim: Neden bu hayvanı buradan kovmuyorsunuz? ” İmam şöyle buyurdu: “Bırak kalsın; Allah’tan, canlı bir hayvan yemek yediğimde bana bakarken ona karşı ilgisiz kalmaktan haya ediyorum.”  Evet, hem yemek, hem de yedirmek gerekir. Zira yemek bedenin bir gereğidir. Yedirmek ise ahlak ve yüceliğin tecellisidir. İhtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gidermek Hak Teala'nın rahmet lütuf ve mağfiretine sebep olmaktadır.  Bu konuda, aileye, akrabalara ve insanlara karşı sıkı davranmak insaftan uzak bir davranıştır ve de şeytanın rengine bürünmektir.  Hz. Hasan-ı Mücteba (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sofrada on iki haslet vardır ki her Müslümanın onları tanıması gerekir: “Nimeti ve nimet yaratıcısını tanımak, günlük işlerinde hakkın takdirine rızayet göstermek, yemek yerken bismillah demek, yemek yedikten sonra nimete şükretmek, yemek yemeden önce abdest almak, sol tarafına oturmak, üç parmağıyla yemek, parmaklarını yalamak, önüne bırakılandan yemek, lokmayı küçük tutmak, güzel çiğnemek ve sofrada oturanlara az bakmak.”  İmam Rıza (a.s) da şöyle tavsiyede bulunmuşlardır: “Gece az yiyiniz zira; az ve hafif yemek, liyakatinize ve zayıflığınıza yardımcı olur.”  Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kimin Allah nezdinde tesbihi ve Allah’ı övmesi çok, yiyeceği, içeceği ve uykusu az olursa, ilahi meleklerin iştiyakına mahzar olur.”  Hakeza Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Elbise, yiyecek ve içecek hususunda beden ve karınlarınıza insaflı davranınız; şüphesiz bu riayet nübüvvetin bir parçasıdır.”  Ali (a.s) da şöyle buyurmuştur: “Az yemek, nefsin yüceliği ve sıhhatin devam sebebidir.”  Hakeza İmam Ali (as. ) şöyle buyurmuştur: “Münezzeh olan Allah, kulun salahını dilediğinde takdirde ona az konuşmayı, az uyumayı, az yemeyi ilham eder.”  İlk aşamada evin reisinin, daha sonra da ev halkının ciddi ve kesin olarak riayet etmeleri gereken önemli meselelerden biri de sigara, nargile ve benzeri dumanlı maddelerden sakınmalarıdır.  Dumanlı maddeler her türüyle, Şii fakihlerinden bazısının görüşüne göre şer’i açıdan haramdır. Zira tedricen insanın sağlığını tehdit etmekte ve bazen de ahlaki ve toplumsal fesatlara sebep olmaktadır.  İslam’ın şiddetle yasakladığı şeylerden diğer biri de tarak, havlu, diş fırçası ve genellikle şahsi kullanılan malların ortak kullanımıdır.  Bu meselelerin, bütün aileler ve özellikle de aile reisi tarafından, cisim, ahlak ve ruhu koruma açısından riayet edilmesi gerekir. Zira bu tür şeylere riayet, dini emirlere riayet olduğundan ibadet sayılmaktadır. Bunlara riayet etmemek ise, günah olmanın yanı sıra kınanmaya ve Hakkın cezasına neden olmaktadır.  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:  “Güzel ahlaklı olunuz. Şüphesiz güzel ahlak cennettedir. Kötü ahlaktan sakınınız. Şüphesiz kötü ahlak ise ateştedir.”

Benzer Konular

 1. İslam'da Sağlık
  Konu Sahibi KeNaN37 Forum Sağlık ve Yaşam
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-01-2009, 20:44
 2. İslam'da Müzik Meselesi
  Konu Sahibi hira34 Forum İlahiler ve Ezgiler
  Cevaplar: 50
  Son Mesaj: 14-09-2008, 04:35
 3. İslam'da Şeriat
  Konu Sahibi bugrahancan61 Forum İslami Bilgi ve Kaynaklar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23-03-2008, 21:52
 4. İslam'da Mükellefiyet
  Konu Sahibi bugrahancan61 Forum İslami Bilgi ve Kaynaklar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23-03-2008, 21:50
 5. İslam'da Sadaka
  Konu Sahibi Naksibendi Forum Nasihatler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-10-2007, 00:36

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •